Top

文章內容

[驗測申請]105年度「遠距生理資訊傳輸驗測作業」受理申請
2016年7月27日
105年度「遠距生理資訊傳輸驗測作業」即日起受理申請至105年11月30日止。

詳細驗測內容與流程,請至下載專區,參閱「105年遠距生理資訊傳輸驗測規範2.0」文件。

生理量測設備與平台驗測申請,請至下載專區,參閱「105年遠距生理資訊傳輸驗測申請表」。